Neuvonta

Miten pysyn toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään?

Kun elämän matkakumppanina on etenevä sairaus, on jokaisen sairastuneen tärkeää huolehtia toimintakykynsä ylläpidosta. Yhteiskunta myös tukee monin tavoin sairastuneiden mahdollisuutta asua itsenäisesti omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tällä sivulla on koottuna tietoja kuntoutuksista sekä kotona asumiseen tukipalveluista sekä muista tuista.

Kuntoutus

Kuntouttavat sopeutumisvalmennuskurssit lisäävät sairastuneiden ja läheisten ymmärrystä sairaudesta ja avaavat uusia näkökulmia arjessa selviytymiseen. Asiantuntijatiedon ja -ohjauksen lisäksi kuntoutujat saavat samassa sairauden vaiheessa olevilta voimaannuttavaa vertaistukea ja tietoa.

Parkinsonliitto järjestää valtakunnallisia sopeutumisvalmennuskursseja Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia sekä harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastaville ja heidän omaisilleen. Kurssien tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia antamalla tietoja ja taitoja elämänlaadun parantamiseen, itsehoitoon ja toimintakyvyn edistämiseen. Kurssit järjestetään pääosin avomuotoisina eri puolilla Suomea. Lisätietoja Parkinsonliiton nettisivuilta.

https://www.parkinson.fi/kuntoutus

Kelan kuntoutusta liikehäiriösairaille  

Kurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin tai kuntoutumaan siitä. Kursseilta saat tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin ja niistä suoriutumiseen. Kurssit toteutetaan ryhmäkuntoutuksena.

Kelan kuntoutuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Itä-Suomessa kurssipaikkoina ovat mm. Kunnonpaikka Siilinjärvellä sekä Vetrean eri toimipaikat.

Tarkemmin Kelan kuntoutuksista löydät seuraavan linkin kautta.

https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit

Asuminen

Vaikka nykyisin ihmiset ovat terveenpiä ja hyväkuntoisia entistä piteempään, Ikääntymisen myötä kaikille tulee aika, jolloin toimintakyky alkaa heikkenemään ja kodin askareet muuttuvat raskaammiksi ja tarvitaan ulkopuolista apua. Meille liikehäiriösairaille avuntarve tulee aikaisemmin.

Kotona asumiseen on saatavissa toimintakunnon mukaan monenlaista tukea ja avustuksia.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Hakijan tulot ei vaikuta tuen saamiseen. Tarkemmin seuraavan linkin kautta.

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Korjausavustus

Korjausavustus iäkkäiden (vähintään 65 v) tai vammaisen henkilön ympäri vuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin. Tämä avustus poikkeaa vammaispalvelulain mukaisesta asunnon muutostöistä. Korjausavustusta haetaan ARA:sta. Tukea voi saada 50 % korjauskustannuksista ja avustuksessa on tulo- ja varallisuusrajat. Tarkemmin seuraavan linkin kautta.

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Korjausavustus_iakkaiden_ja_vammaisten_henkiloiden_asuntoihin

Tukea palvelujen hankintaan

Vähän tunnettu tuki on sosiaalihuoltolakiin vuonna 2006 lisätty veroetuus, joka mahdollistaa arkea helpottavien kotihoidon palvelujen ostamisen arvonlisäverottomasti. Näitä ovat esimerkiksi siivous, pihatyöt, lumenluonti ja vastaaviin kodin työt. Kun mukaan lisätään kotitalousvähennys, tukeen oikeutettu voi saada palvelun jopa puoleen hintan. Tarkemmin seuraavien linkkien takaa.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

https://www.elias.fi/?